سخنان دبیر انجمن پزشکان عمومی ایران در مورد سمینار مجازی